Ege ve Yunan Uygarlıkları Nelerdir? | Özellikleri

Ege medeniyeti ve özellikleri nelerdir? Yunan medeniyeti ve özellikleri nelerdir?

Ege ve Yunan Uygarlıkları

EGE VE YUNAN UYGARLIKLARI

Ege Uygarlığı’nın temelini Mezopotamya, Mısır ve Anadolu uygarlıkları oluşturmuştur. Ege Denizi’nde çok sayıda adanın bulunması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu durum ise Ege Uygarlığı’nın bir bütün olarak oluşmasına neden olmuştur.

Ege medeniyetleri içinde en önemlileri Girit, Miken ve Yunan medeniyetlerdir.

1) Girit Medeniyeti

 • Ege medeniyetinin bilinen ilk önemli merkezidir.
 • Şehir devletleri halinde yaşarlarken daha sonra tek bir krallık haline gelmişlerdir.
 • Deniz ticareti temel geçim kaynağını oluşturur.
 • Çok tanrılı inanca sahip olan Girit Medeniyeti, ahiret inançları gereği ölülerini eşyaları ile gömmüşlerdir.
 • Şehirlerin etrafını surlarla çevirmişlerdir.
 • En önemli mimari eserleri Knossos Sarayıdır. Çanak ve çömlek yapımında da ilerlemişlerdir.
 • Akalar tarafından bu uygarlığa son verilmiştir.

2) Miken (Aka) Medeniyeti

 • Ö. 2000’lerden itibaren bölgeye gelip Girit Medeniyeti’ne son veren Akalar tarafından kurulmuştur. Girit kültürünü devam ettirmişlerdir.
 • Siyasi tarihinin en önemli olayı Truvalılarla Çanakkale Boğazı’na hakim olmak için yaptıkları “Truva Savaşları” dır.
 • Çok tanrılı dini inanışları vardır. Öldükten sonra hayatın devam ettiğine inanırlardır.
 • En önemli mimari eserleri şato denilen kral saraylarıdır. (Myken ve Trins Şatosu)
 • Dor istilaları nedeniyle Batı Anadolu kıyılarına göç ederek İyon Uygarlığı’nı kurmuşlardır.

3) Yunan Medeniyeti

 • Ö. 1200’lerde Yunanistan’a gelen Dorlar, Miken (Aka) Uygarlığı’na son vermişlerdir. Akaların bir kısmını köleleştirmişlerdir, kaçanlar ise Ege adaları ile Batı Anadolu kıyılarına göç ederek İyon Uygarlığı’nı kurmuşlardır.
 • “Polis” adı verilen şehir devletlerinin oluşturduğu bir medeniyettir.
 • Tarım alanları az olduğu için ticarette gelişmiş ve koloniler kurarak zenginleşmişlerdir.
 • İyon ve Yunan koloniciliği yurt edinme fikrine dayalı olduğundan, Fenikelilerin sömürge amaçlı kolonilerini de ele geçirmişlerdir.
 • Yunanlılarda toplum sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar arasında eşitsizlik vardır.
 • Yönetim şekli asillerin üstünlüğüne dayalı demokrasiydi. Ancak bu durum herkesin ihtiyacına cevap vermiyordu.
 • Yunanlılar, Fenike Alfabesi’ni kullanmış ve geliştirmişler daha sonra da Romalılara aktarmışlardır.
 • Yunan şehir devlerinde halk; aristokratlar, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştır.
 • Yunanistan’da tarıma elverişli toprak az olduğundan daha çok hayvancılık, bağcılık, zeytincilik ve balıkçılıkla geçinmişlerdir.
 • Felsefe, tarih, tıp, aritmetik, geometri, astronomi alanlarında ilerlemeler kaydetmişlerdir.
 • Sanat alanında mimarlık ve heykeltıraşlık gelişmiştir. Mimaride, özellikle tiyatro ve tapınaklarda özgün eserler vermişlerdir.
 • Tarih, ilk kez M.Ö. V. yüzyılda bir bilim olarak Yunanistan’da ortaya çıkmıştır.
 • Seçimle işbaşına gelen Arhonlar, sınıflar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için kanunlar yapmışlardır:

Drakon:

Kan davalarını önlemeye yönelik kanunlar çıkardı. Bu kanunlar asilleri korumaya yönelikti.

Solon:

Borç yüzünden doğan köleliği kaldırdı. Halkı kazançlarına göre sınıflara ayırdı. Zenginleşen kişiler bir üst sınıfa geçebilecekti.

Klistenes:

Asillerin seçtiği Dört Yüzler Meclisi yerine, halkın seçtiği Beş Yüzler Meclisi’ni kurdu. Böylece ilkel demokrasinin temellerini atarak halkın yönetime katılımını sağladı. Zenginlikten doğan sınıf farklılıklarını ortadan kaldırdı.

 • Yunanlılar çok tanrılı dinlere inanmışlar ve tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir. Tanrılarının en önemlisi Zeus’tur.
 • Tanrıları adına spor, müzik ve şiir yarışmaları düzenlemişlerdir. Bu durum toplumsal kaynaşmaya neden olmuştur. Bu eğlenceler bugün ki Olimpiyat yarışlarının temelini oluşturmuşlardır.
 • Edebiyata önem vermişlerdir. Tabiat ve bereket tanrısı Diyonizos adına her yıl yaptıkları şenlikler nedeniyle tiyatro oldukça gelişmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir