Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları | Özellikleri

Tanzimat edebiyatı sanatçıları ve özellikleri nelerdir? I. dönem Tanzimat edebiyatı özellikleri nelerdir? II. dönem Tanzimat edebiyatı özellikleri nelerdir?

I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ

 • Sanat toplum içindir; görüşü benimsenmiştir.
 • Edebiyat, toplumu bilinçlendirmek için bir araç olarak görülmüştür.
 • Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmış, ancak içerik değiştirilmiştir.
 • Vatan, millet, hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar ilk kez bu dönemde edebiyatımıza girmiştir.
 • Roman, tiyatro, anı, makale, deneme, eleştiri, hikâye, gazete gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
 • Dilde sadeleşme savunulmuş, ancak uygulanamamıştır.
 • Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.
 • Klasisizm ve romantizmden etkilenilmiştir.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

ŞİNASİ (1826-1871)

 • Tanzimat Edebiyatının, yeniliğin öncüsüdür.
 • İlk makale ve ilk tiyatroyu yazmıştır.
 • Agâh Efendi ile birlikte ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i ve tek başına Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmıştır.
 • Şiirde parça güzelliği yerine, konu bütünlüğünü savunmuştur.
 • Nesir dilinde sadeleşme hareketini başlatmıştır.
 • Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmıştır.
 • Dil ve folklor araştırmaları yapmıştır.
 • Noktalama işaretlerini ilk kullanandır.
 • Şiirimize konuşma dilini getirmiştir.
 • Klasisizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri

Şair Evlenmesi (Tek perdelik töre komedisi)

Tercüme-i Manzume (Batı edebiyatından şiir çevirileri)

Müntehabat-ı Eşar (Şiirlerinden seçmeler)

Durub-u Emsai-i Osmaniye (Atasözleri derlemesi)

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (İlk makale)

NAMIK KEMAL (1840-1888)

 • Vatan şairi olarak anılmış, dava ve sanat adamıdır.
 • Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır.
 • Edebiyatı düşüncelerini yaymak için bir araç olarak görür.
 • Eserlerinde vatan, millet, hak, hürriyet kavramlarını işlemiştir.
 • Hece ölçüsünü savunmuş, ama heceyi çok az kullanmıştır.
 • Halk dilini savunmuş, tiyatrolarında bunu başarmıştır.
 • Şiirleri biçim olarak eski; içerik olarak yenidir.
 • Toplum için sanat, ilkesine bağlı kalmıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri

Roman: İntibah (İlk edebi roman), Cezmi (İlk tarihi roman)

Tiyatro: Vatan yahut Silistre (sahnelenen ilk tiyatro), Zavallı Çocuk, Gülnihal, Akif Bey, Kara Bela, Celalettin Harzemşah

Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, irfan I Paşa’ya Mektup

Tarih: Barika-i Zafer, Devr-i İstila, Evrak-ı Perişan, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Kanije

Şiir: Vatan Mersiyesi, Vaveyla, Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı

ZİYA PAŞA (1825-1880)

 • Eski-yeni ikilemi yaşamış, toplumcu şairlerdendir.
 • Terkib-i bent ve terci-i bent şairi olarak bilinir.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç şiir dışında divan geleneğine bağlı bir sanatçıdır.
 • “Şiir ve İnşa” makalesinde halk edebiyatını; “Harabat” adlı eserinde ise divan edebiyatını savunmuştur.
 • Şiirlerinde hak, adalet, hürriyet gibi yeni kavramların yanında insan, yaşam, akıl ve inanç, kâinat vb. metafizik konuları da işlemiştir.
 • Dilde sadeleşmeyi savunmasına rağmen dili ağırdır.
 • Hece ölçüsü ile yazdığı bir “türkü”sü vardır.

Eserleri

Şiir: Zafername (Sadrazam Ali Paşa’ya hiciv), Harabat (Divan Şiiri Antolojisi), Eş’ar-ı Ziya, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

Makale: Şiir ve İnşa

Anı: Defter-i Amal (Çocukluk Anılan)

Çeviri: Emil, Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi

Düzyazı: Rüya (Mülakat biçimindeki ilk röportaj), Veraset Mektupları (Eleştiri niteliğinde iki mektup)

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

 • Tanzimat Edebiyatının en popüler yazarıdır.
 • “Hace-i Evvel” (ilk öğretmen) ve “Yazı Makinesi olarak anılır.
 • Roman, hikâye, anı, eleştiri, gazete, coğrafya, felsefe gibi birçok alanda iki yüze yakın eseri vardır.
 • Eserlerinde toplum için sanat, anlayışını yansıtmıştır.
 • Romantizmin etkisinde eser vermiştir.
 • Romanlarında akışı kesip okuyucuya bilgi vermesinden dolayı romanları teknik yönden kusurludur.
 • Servet-i Fünuncuları, halkı umursamadıkları için dekadanlıkla suçlamıştır.
 • Halka okuma zevki aşılamıştır.

Eserleri

Romanları: Felatun Beyle Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Dürdane Hanım, Jön Türk, Dünyaya İkinci Geliş, Yeniçeriler, Paris’te Bir Türk, Henüz On Yedi Yaşında, Yeryüzünde Bir Melek, Çengi, Müşahedat, Esrar-ı Cinayet, Haydut Montari

Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayet, Mihnetkeşân

Tiyatro: Çengi, Eyvah, Açık Baş, Çerkeş Özdenler, Siyavuş

Gezi yazısı: Avrupa’da Bir Cevelan

Gazete: Devir, Bedir, Tercüman-ı Hakikat

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

 • Devlet adamıdır, edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.
 • Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binası ile halka tiyatroyu aşılamıştır.
 • Tiyatro alanındaki çeviri ve uyarlamaları, Türk tiyatrosunun gelişmesini sağlamıştır.
 • Türk dili ve tarihi ile ilgili çalışmalar yapmıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri

Tiyatro: (Adapte/uyarlama olanlar) Zor Nikah, Zoraki Tabib, Tabib-i Aşk, Dekkabazlık, Meraki, Azarya, Yorgaki Dandini Moleire’den

Çeviriler: Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartuffe, Okumuş Kadınlar, Dudu Kuşları, Adamcıl, Savruk, Infial-i Aşk

Sözlük: Lehçe-i Osmani (Osmanlı Lehçeleri), Müntahabat-ı Durub-ı Emsal (Atasözleri)

Tarih: Secere-i Türk, Fezleke-i Tarih-i Osmani, Hikmet-i Tarih

ŞEMSETTİN SAMİ (1850 – 1904)

 • Tanzimat Edebiyatının en önemli dilcisidir.
 • Sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.
 • Orhun Abideleri ve Kutadgu Bilig ile üzerine inceleme ve çevirileri vardır.

Eserleri

Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (İlk yerli roman)

Sözlük: Kamus-ı Türkî (İlk Türkçe sözlük), Kamus-ı Arabî, Kamus-ı Fransevî, Kamusu’l Âlâm

Tiyatro: Besa yahut Ahde Vefa, Gâve, Seyyid Yahya

Çeviri: Sefiller, Robinson Cruso, Şeytanın Yadigarları

DİREKTÖR ÂLİ BEY (1844-1899)

 • Mizahi çalışmalarıyla tanınır.
 • İlk mizah gazetesi “Diyojen”i Teodor Kasap ile beraber çıkarmıştır.
 • İlk mizahi sözlük olan “Lehçetü’l Hakayık”ı yazmıştır.
 • Tiyatrolarıyla da ünlenmiş, çeviri ve uyarlamalar yapmıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri

Tiyatro: Kokana Yatıyor, Misafir-i İstiskal, Ayyar Hamza, Geveze Berber, Letafet

Gezi yazısı: Seyahat-ı Jurnal

II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ (1877-1895)

 • Sanatçılar, II. Abdülhamit’in siyasal baskılarından dolayı toplumsal konulardan uzaklaşmış, bireysel konulara yönelmişlerdir.
 • Bu dönemde sanat için sanat, anlayışı benimsenmiştir.
 • Dilde sadeleşme çabaları terk edilmiş; eserlerde süslü, sanatlı I söyleyişlere yer verilmiştir.
 • Gazete ve tiyatro önemini yitirmiş; tiyatrolar oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.
 • Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmış; Batı edebiyatından ilk örnekler verilmiştir.
 • Şiirin konusu genişletilmiş güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceği savunulmuş; ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşünceler gibi konulara yer verilmiştir.
 • Aruz ölçüsü kullanılmış, az da olsa heceye yer verilmiştir.
 • Göze göre uyak, yerine kulağa göre uyak ilkesi tartışılmıştır.
 • Roman ve hikâye tekniği gelişmiş, özellikle “gözlem” önem kazanmıştır.
 • Romantizm, realizm ve natüralizm akımları etkili olmuştur.
 • Bu dönem Servet-i Fünûn edebiyatına zemin hazırlamıştır.

II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)

 • Yenilikçi yönüyle tanınmış, “Ûstad” lakabıyla anılmıştır.
 • Göz için kafiye, anlayışına karşı çıkmış ve kulak için kafiye, anlayışını ortaya atmıştır.
 • Şiirlerinde hüzün, elem, karamsarlık konularını işlemiştir.
 • Aruz ölçüsünü kullanmış, birkaç şiirini heceyle yazmıştır.
 • İlk realist roman olan “Araba Sevdası’nı yazmıştır.
 • Muallim Naci ile eskiyeni ve kafiye tartışmalarına girmiştir.
 • 1895 yılında Tevfik Fikret’i Servet-i Fünun dergisinin başına getirerek bu edebiyata öncülük yapmıştır.

Eserleri

Roman: Araba Sevdası Hikâye: Muhsin Bey, Şemsa

Tiyatro: Afife Anjelik, Vuslat, Atala, Çok Bilen Çok Yanılır

Şiir: Zemzeme, Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebab, Pejmürde, Nijad Ekrem

Eleştiri: Takdir-i Elhan

Ders Kitabı: Talim-i Edebiyat

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937)

 • Modern Türk edebiyatının kurucularından kabul edilir.
 • Şair-i Azam (Büyük Şair) olarak anılmıştır.
 • Divan edebiyatının kurallarını yıkmış, Tanzimat şiirinin biçimi ve içeriğinde önemli yenilikler yapmıştır; vezin, kafiye, dile önem vermemiştir.
 • Genellikle aruz ölçüsünü kullanmış; şiir ve tiyatrolarında heceyi de denemiştir.
 • Romantizmin etkisinde kalmış; ama sanat için sanat, anlayışını benimsemiştir.
 • Şiirlerinde metafizik konular ve tezat önemli yer tutmuştur.
 • Tiyatrolarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.
 • Tiyatrolarını çoğunlukla tarihi olaylardan esinlenerek nazımla, nesirle bazen de nazım-nesir karışık yazmıştır.

Eserleri

Şiir: Sahra (İlk pastoral şiir), Makber, ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, Validem, Divaneliklerim yahut Belde, Bâlâdan Bir Ses, llham-ı Vatan, Bir Sefilenin Hasbihali

Tiyatro:

Nesirle yazılanlar: Macerayı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tank, Finten, Sabr ü Sebat, Zeynep

Heceyle yazılanlar: Nesteren, Liberte

Aruzla yazılanlar: Tezer, Eşber, Nazife, İlhan, Tarhan, Hakan

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)

 • Roman ve hikâyelerinde romantizmden realizme geçiş görülür.
 • Şiir de yazmış, ancak asıl ününü nesirleriyle sağlamıştır.
 • “Sanat sanat içindir” anlayışını benimsemiştir.
 • Batılı anlamda ilk hikâyelerin yazarıdır.
 • Eserlerinde sanatlı bir üslup, ağır bir dil, ruh çözümlemeleri ve çevre tasvirleri görülür.

Eserleri

Roman: Sergüzeşt (ilk realist roman denemesi)

Hikâye: Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk hikâye)

Tiyatro: Şîr

Anı: İclal, Rumuzu’l-Edep

NABİZADE NAZIM (1862-1893)

 • Tanzimat döneminin hikâye ve roman yazarlarındandır.
 • Şiir de yazmış, ancak asıl ününü nesirleriyle sağlamıştır.
 • Genelde yalın, sade bir dil kullanmıştır.
 • Realizm ve natüralizmden etkilenmiştir.

Eserleri

Roman: Karabibik (İlk köy romanı), Zehra (İlk psikolojik roman denemesi)

Hikâye: Zavallı Kız, Bir Hatıra, Yadigarlarım, Sevda, Hâlâ Güzel, Haspa

MUALLİM NACİ (1850-1893)

 • Tanzimat dönemi eski edebiyatın en önemli savunucusudur.
 • Doğu edebiyatını iyi bilen sanatçı, Batılı şiir örnekleri de vermiştir.
 • Eski edebiyat-yeni edebiyat tartışmalarında Recaizade Mahmut Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı “göz için kafiye”yi savunmuş, Recaizade’nin “Zemzeme”sine karşılık ise “Demdeme”yi yazmıştır.
 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır, bu yönüyle Tevfik Fikret ve Mehmet Akif i etkilemiştir.
 • İlk köy şiiri olan “Köylü Kızların Şarkısı”nı yazmıştır.
 • Dili sade ve başarılı kullanmıştır.

Eserleri

Eleştiri: Demdeme

Şiir: Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sümbüle

Anı: Ömer’in Çocukluğu

Sözlük: Lügat-ı Naci

Düzyazı: Islahat-ı Edebiyye

One comment

 • elif

  Tam istediğim gibi olmuş. Hocam çok beğenecek. Güzel bir site yapmışsınız. Yazanın ellerine sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir