Kimyanın Temel Yasaları Örnek Soru Çözümleri | Test

Kimyanın temel kanunları örnek soru ve çözümleri, Kimyanın temel kanunları çözümlü test soruları.

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI SORU VE CEVAPLARI

SORU 1

XY3 bileşiğinin kütlece %40’ı X tir.

Buna göre, XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı (mx/my) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1     B) 1/2     C) 2     D) 1/4    E) 2/3

SORU 2

X2Y3 bileşiğinin 96 gramında 28 gram X kullanılmıştır.

Buna göre, bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı (mx/my) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/14     B) 5/19     C) 7/13     D) 7/17     E) 10/9

SORU 3        

X2Y bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı mx/my=3/4 tür.

Eşit kütlede X ve Y elementleri alınıp en fazla 56 gram X2Y bileşiği elde edilebildiğine göre hangi elementten kaç gram artar?  

A) 6 gram Y    B) 6 gram X     C) 8 gram X     D) 8 gram Y     E) 11 gram Y

SORU 4

XY2 bileşiğinde kütlece % 50 X bulunmaktadır.

Buna göre, aynı elementlerden oluşan XY3 bileşiğinde Y’nin kütlece %si kaçtır?

A) 20     B) 25     C) 40     D) 50     E) 60

SORU 5

X2Y bileşiğinde X’in kütlesinin Y nin kütlesine oranı 7/4 tür.

Buna göre, X2Y5 teli X’in kütlesinin, Y nin kütlesine oranı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 7/5     B) 4/5     C) 7/20     D) 7/10     E) 1/5

SORU 6

XY2 bileşiğindeki X’in kütlesinin Y’ninkine oranı 3/8’dir. X ve Y elementlerinden oluşan bir karışımın 40 gramı tepkimeye sokulduğunda 18 gram X artıyor.

Buna göre, karışımdaki X ve Y elementleri kaçar gramdır?

              X             Y

A)          24           16

B)          20           20

C)          16           24

D)          22           18

E)          18            22

SORU 7

Aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisinde, katlı oranın varlığından söz edilebilir?

A) NaCl – NaBr

B) CaCl2 – BaCl2

C) CuCl – CuCl2

D) HCl – HClO

E) NO2 – N2O4

SORU 8

X ve Y nin farklı iki bileşiğindeki kütlece birleşme oranları aşağıdaki gibidir.

                          X’in kütlesi (g)             Y’nin kütlesi(g)

I. bileşik                  0,8                                    0,3

II. bileşik                 2,4                                    0,6

Buna göre, aynı miktar X ile birleşen Y kütleleri arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1/3     B) 3/5     C) 5/3     D) 3/2     E) 1

SORU 9

C ve H elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinde kütlece % 40 H, ikinci bileşikte kütlece % 75 C vardır.

Buna göre, iki bileşik arasındaki katlı oran aşağıdaki hangisidir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 1/3     E) 2/3

SORU 10

X ve Y elementleri arasında oluşan birinci bileşiğin kütlece % 20 si, ikinci bileşiğin ise kütlece % 40’i X tir.

Buna göre, birinci bileşiğin formülü XY2 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X4Y3     B) X3Y4     C) X2Y5     D) X2Y3     E) X2Y

SORU 11

X elementinin Y elementi ile oluşturduğu iki bileşiğe ilişkin aşağıdaki bilgiler veriliyor.

I. bileşikte 1 gram X ile 1 gram Y

II. bileşikte 2 gram X ile 3 gram Y

Birleşiyor.

Birinci bileşiğin formülü XY2 olduğuna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) XY2      B) XY3     C) X2Y3     D) X3Y     E) X2Y

SORU 12

Katlı oranlar kanunu ile ilgili;

I. Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

II. Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşik için geçerlidir.

III. Basit formülleri aynı olan bileşikler için de geçerlidir.

Yargılarından hangileri doğrudur?  

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) II ve III     E) I, II ve III

SORU 13

Aynı koşullarda, 2 hacim XY2 ile 1 hacim Y2 gazlarının artansız tepkimesinden 2 hacim Z gazı oluşuyor.

Buna göre, Z gazının molekül formüllü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY3     B) X2Y3     C) X2Y4     D) XY     E) X2Y5

SORU 14

100 tane CH4 gaz molekülün 1,5 V hacim kapladığı şartlarda 50 tane O2 gaz molekülünün hacmi kaç V dir?

A) 0,25V      B) 0,5V     C) 0,75V     D) V     E)1,5V

SORU 15

I. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

II. Gazlar belirli hacimde tepkimeye girer.

III. Tepkimelerde elementler her oranda birleşir.

Yukarıdaki ifadelerde hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III

SORU 16

Aynı koşullarda 4 litre X2 gazı ile n litre Y2 gazı tepkimeye giriyor ve m litre X2Y5 gazı oluşuyor.

Buna göre, m ve n sayılarının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

         m               n

A)      2                8

B)      10              4

C)      5                3

D)      4               10

E)      10              2

CEVAP 1

X       +   3Y     ===> X2Y3

40 g       60 g            100 g

X= 40 g                      3Y = 60

                                   Y = 20 g

X      +    2Y     ===>   XY2

40 g       40 g             80 g

mX/mY = 40/40 = 1

Cevap A

CEVAP 2

96 gram bileşiğin

28 gramı X ise

96 – 28 = 68 gram Y’dir.

Kütlece birleşeme oranı (mX/mY) = 28/68 ===> 7/17

Cevap D

CEVAP 3

3 gram X ile 4 gram Y elementi reaksiyona giriyor. 7 gram bileşik oluşur.

7 gram bileşikte 3 gram X ve 4 gram Y varsa, 56 gram bileşikte 24 gram X ve 32 gram Y vardır.

Eşit kütle şartından dolayı 32 şer gram alınmalıdır. Alınan 32 gram Y’nin tamamı harcanırken 32 gram X’in 24 gram harcanır, 8 gramı artar.

Cevap C

CEVAP 4

Kütlece % 50’si X ise % 50’side Y’dir.

X/2Y = 50/50             X/Y = 1/0,5

XY3 için;

X/3Y = 1/3.0,5 = 1/1,5

2,5 gram bileşikte       1,5 gram Y varsa

          100                               ?                

?= 60

Cevap E

CEVAP 5

X2Y bileşiğindeki kütlece birleşme oranı bilindiğine göre, X ve Y elementlerinin atom ağırlıkları arasındaki oran bulunur.

mX/mY = 7/4 ===>2.X/Y = 7/4    X/Y=7/8

Buna göre, X2Y5 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı bulunur.

mX/mY =2.X/5.Y ===> mX/mY =2.7/5.8 ===> mX/mY = 7/20

Cevap C

CEVAP 6

3 gram X ile 8 gram Y elementi reaksiyona giriyor. 11 gram bileşik oluşur. Karışımın ise 40 gramı tepkimeye sokulduğunda 18 gram X arttığından, 22 gram bileşik oluşur.

11 gram bileşikte 3 gram X ve 8 gram Y varsa, 22 gram bileşikte 6 gram X ve 16 gram Y vardır. Karışımda ise artan X ile birlikte toplam 24 gram X vardır.

Cevap A

CEVAP 7

İki bileşik arasında katlı oranın olabilmesi için bileşiklerin basit formülleri aynı olmamalı ve aynı iki cins atomdan oluşmalıdır.

Cevap C

CEVAP 8

X’leri eşitlemek için birinci bileşik 3 ile genişletilmelidir.

                        X                 Y

I. bileşik          0,8               0,3  x  3

II. bileşik         2,4               0,6

Y’ler arasındaki oran = 0,9/0,6 = 3/2

Cevap D

CEVAP 9

Birinci bileşiğin %40’ı H ise % 60’ı C’dir.

İkinci bileşiğin % 75’i C ise % 25’i H dir.

                  C          H

I. bileşik     60        40

II. bileşik    75        25

İki bileşik arasındaki katlı oran bulunurken elementlerden biri eşitlenir. I. bileşik 5 ile II. bileşik 4 ile genişletildiğinde C’ler eşitlenir. H’lerin oranı ise 200/100 = 2 olur.

Cevap B

CEVAP 10

XY2 bileşiğinin kütlece % 20’si X ise kütlece % 80’i Y’dir.

mX/mY = 20/80 ===> X/2.Y = 1/4   X/Y = 1/2

İkinci bileşikte ise XaYb olsun. Bu bileşiğinde kütlece % 40’ı X ise kütlece % 60’ı Y’dir.

a.X/b.Y = 40/60 ===> a.1/b.2 = 2/3   a/b = 4/3

Bileşiğin formülü X4Y3 bulunur.

Cevap A

CEVAP 11

XY2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı bilindiğine göre, X ve Y elementlerinin atom ağırlıkları arasındaki oran bulunur.

mX/mY =1/1 ===> X/2.Y = 1/1     X/Y = 2/1

ikinci bileşik ise XaYb olsun.

a.X/b.Y = 2/3 ===> a.2/b.1 = 2/3     a/b = 1/3

Bileşiğin formülü XY3 bulunur.

Cevap B

CEVAP 12

Katlı oranlar kanunu Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Bu kanuna göre aynı elementlerden oluşan kaba formülleri farklı iki bileşik arasında katlı orandan söz edilebilir.

Cevap B

CEVAP 13

Verilen hacim miktarları maddelere katsayı olarak yazılırsa;

2XY2  + Y2 ===> 2Z

Denklemi çıkar. Z gazının formülü XY3 olmalıdır.

Cevap A

CEVAP 14

100 tane gaz molekülü 1,5V hacim kaplıyorsa 50 tane gaz molekülü 0,75V hacim kaplar.

Cevap C

CEVAP 15

Elementler belirli oranlarda tepkimeye girerler. (Sabit oranlar kanunu) III. öncül yanlıştır. I. öncülü, kütlenin korunumu kanunu, II. öncül ise birleşen hacim oranları kanunu açıklar.

Cevap C

CEVAP 16

Verilen hacim miktarları maddelere katsayı olarak yazılırsa;

4X2 + nY2 ===> mX2Y5

X’lerin eşit olabilmesi için “m” sayısı 4 olmalıdır. Y’lerin eşit olabilmesi için “n” sayısı 10 olmalıdır.

Cevap D

3 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir