Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test | Çözümlü Sorular

7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri test, Maddenin yapısı ve özellikleri çözümlü sorular, 7. ve 8. sınıf Maddenin yapısı ve özellikleri örnek soru çözümleri.

SORU 1

I. Katı yağın erimesi

II. Suyun donması

III. İyotun süblimleşmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde maddenin düzensizliğinde artış gözlenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III   D) I ve III   E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Maddeler katı halde en düzenli, gaz halde en düzensiz yapıdadır.

Katı yağın erimesi maddenin katı halden sıvı hale geçmesi, iyodun süblimleşmesi maddenin katı halden doğrudan gaz hale geçmesidir ve bu olaylarda düzensizlik artar.

Suyun donması maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Bu durumda madde daha düzenli yapıya geçer ve düzensizliği azalır.

YANIT D

SORU 2:

I. Sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi

II. Mumun yanması

III. Kağıdın yırtılması

IV. Gümüş telin ısı ve elektriği iletmesi

Yukarıdaki olayların hangilerinde, maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir?

A) I ve II       B) II ve III    C) III ve IV

D) I,II ve III         E) II, III ve IV

ÇÖZÜM:

Maddenin, hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değişmesi için kimyasal bir olay gerçekleşmesidir.

Biyolojik olayların büyük çoğunluğu kimyasal değişimle gerçekleştiğinden, sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi kimyasaldır.

Yanma sırasında, bir maddenin O2 He tepkimesi sonucu yeni bir madde oluştuğundan, mumun yanması kimyasaldır.

Kâğıdın yırtılmasında maddenin sadece dış yapısı değiştiğinden olay fizikseldir.

Metallerin ısı ve elektriği iletmesi fiziksel bir olaydır.

YANIT A

SORU 3

I. Deniz suyundan tuz eldesi

II. Şekerin suda çözünmesi

III. Karbondan karbondioksit eldesi

Yukarıdakilerden hangilerinde kimyasal değişme olur?

A) Yalnız I     B) Yalnız III    C) I ve II

D) II ve III        E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Deniz suyundan tuz eldesi, tuzlu sudan buharlaştırma ile suyun uzaklaştırılması işlemi sonucunda gerçekleştirilir. Fiziksel değişmedir.

Şeker suda moleküller halinde dağılır ve kimyasal değişime uğramaz.

Karbon elementi oksijenle etkileşerek kimyasal değişim sonucu karbondioksite dönüşür.

YANIT B

SORU 4

Bir maddenin 25°C sıcaklıktaki fiziksel hali için, yoğunlaşma sıcaklığı ve çözünürlük ayırt edici özelliktir.

Bu madde soğutulduğunda ulaşacağı İlk yeni fiziksel hali için,

I. Erime sıcaklığı

II. Genleşme katsayısı

III. Esneklik katsayısı

özelliklerinden hangileri ayırt edici değildir?

A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II

D) II ve III       E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Yoğunlaşma sıcaklığı gazlar için ayırt edici bir özellik olduğundan, madde ilk durumda gaz haldedir. Maddenin soğutulduğunda ulaşacağı ilk yeni fiziksel hali sıvıdır. Erime sıcaklığı ve esneklik katsayısı sıvılar için ayırt edici özellik değildir.

YANIT C

SORU 5

Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sıvıları için;

X : Kaynarken sıcaklığı değişmiyor ve tek cins atom içeriyor.

Y: Kaynarken sıcaklığı yükseliyor ve farklı cins moleküller içeriyor.

Z : Donarken sıcaklığı değişmiyor ve molekülleri farklı cins atom içeriyor.

bilgileri veriliyor.

Buna göre X, Y ve Z sıvıları için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

Element  Bileşik  Karışım

A)        X          Y             Z

B)        Y          X             Z

C)        Z         X              Y

D)        X         Z             Y

E)        Y         Z              X

ÇÖZÜM:

Saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. O halde X ve Z saf maddedir. X tek cins atom içerdiğine göre element, Z molekülleri farklı cins atom içerdiğine göre bileşiktir.

Y kaynarken sıcaklığı değiştiğinden ve farklı cins moleküller içerdiğinden karışımdır.

YANIT D

SORU 6

X : Sıvı-sıvı homojen

Y: Sıvı-katı homojen

Z: Sıvı-sıvı heterojen

Yukarıda verilen X, Y ve Z karışımları ile ilgi-li, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

X                      Y                       Z

A)            Çözelti             Süspansiyon         Emülsiyon

B)            Emülsiyon        Çözelti                  Süspansiyon

C)            Süspansiyon    Çözelti                  Emülsiyon

D)            Çözelti            Çözelti                  Emülsiyon

E)            Çözelti             Emülsiyon              Çözelti

ÇÖZÜM:

Homojen karışımlara çözelti denir. O halde X ve Y çözeltidir. Sıvı – sıvı heterojen karışımlara ise emülsiyon adı verilir.

YANIT D

SORU 7

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi metaller ve ametaller İçin ortaktır?

A) Isı ve elektriği iletme

B) Bileşik oluştururken elektron alma

C) Oda koşullarında gaz halde bulunma

D) iyonik bağlı bileşik oluşturma

E) Kovalent bağlı bileşik oluşturma

ÇÖZÜM:

Isı ve elektriği iletme metallerin özelliğidir. Bileşik oluştururken elektron alma, oda koşullarında gaz halde bulunma, kovalent bağlı bileşik oluşturma ametallerin genel özelliğidir.

Metaller ve ametaller birbirleri ile iyonik bağlı bileşik oluşturduklarından bu özellik hem metaller hem de ametaller için ortaktır.

YANIT D

SORU 8

I. Yemek tuzu

II. Kolonya

III. Su

Yukarıda verilen maddelerden hangileri saf maddedir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III

D) II ve III       E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Yemek tuzu Na ve Cl elementlerinden oluşan bir bileşik (NaCI); su ise H ve O elementlerinden oluşan (H2O) bir bileşiktir. Bileşikler saf maddelerdir.

Kolonya ise etil alkol, su ve esanstan oluşan homojen bir karışımdır.

YANIT C

SORU 9

I. Naftalin – su

II. Çamaşır sodası – şeker

III. Demir tozu – kum

IV. Cıva – su

V. Tuz – su

Yukarıdaki karışım örnekleri için, aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisinin kullanılması uygun değildir?

Karışım          Ayırma Yöntemi

A)                 I                  Süzme

B)                II                  Ayrımsal kristallendirme

C)               III                  Mıknatıslanma

D)               IV                  Ayırma hunisi

E)                V                   Ayrımsal kristallendirme

ÇÖZÜM:

Naftalin suda çözünmediği için, naftalin – su karışımı süzme ile ayrılabilir.

Çamaşır sodası ve şekerin aynı sıvıdaki çözünürlükleri farklı olduğundan, ayrımsal kristallendirme ile karışım bileşenlerine ayrılabilir.

Demir tozu mıknatıslanma özelliğine sahip olduğundan, karışım mıknatıslanma ile bileşenlerine aynlabilir.

Cıva ve su, özkütleleri farklı iki sıvı olduğundan, karışım ayırma hunisi yardımıyla bileşenlerine ayrılabilir.

Ayrımsal kristallendirme aynı sıvıda çözünebilen iki katıyı birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Tuz – su karışımı ise damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir.

YANIT E

SORU 10

I. Kum – naftalin

II. Su – zeytinyağı

III. Demir tozu – kükürt tozu

Yukarıda verilen karışımlar İçin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. karışım su yardımıyla bileşenlerine ayrılabilir.

B) III. karışım mıknatıs kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir.

C) II. karışımın bileşenlerine ayrılmasında çözünürlük farkından yararlanılır.

D) Üç karışım da heterojendir.

E) II. karışım ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir.

ÇÖZÜM:

Kum ve naftalin suda çözünmez. Bu karışım suya atıldığında kum dibe çökerken, naftalin yüzer. Bu durumda I. karışım su ile bileşenlerine ayrılabilir.

Demir tozu ve kükürt tozu suda çözünmez. Karışım suya atıldığında demir tozlan dibe çökerken, kükürt tozları yüzer. Bu durumda III. karışım da su ile bileşenlerine ayrılabilir. Aynı zamanda demir tozları mıknatıs tarafından çekilme özelliğine sahip olduğu için III. karışım mıknatıs kullanılarak da bileşenlerine ayrılabilir.

Üç karışım da heterojendir.

Su ve zeytinyağı yoğunlukları birbirinden farklı ve birbirinin içerisinde çözünmeyen sıvılar oldukları için karışımları ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır. Dolayısıyla bu karışımın bileşenlerine ayrılmasında çözünürlük farkı kullanılamaz.

YANIT C

SORU 11

Demir tozu, karabiber ve kumdan oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için uygulanacak işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Suya atma, süzme, mıknatıslama

B) Mıknatıslama, suya atma, aktarma, süzme

C) Suya atma, mıknatıslama, aktarma, süzme

D) Mıknatıslama, suya atma, süzme, aktarma

E) Suya atma, mıknatıslama, süzme, aktarma

ÇÖZÜM:

Karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında demir tozları mıknatıs üzerinde toplanarak ayrılır. Kalan karışım suya atıldığında kum taneleri çökerken, karabiber tanecikleri yüzer. Karabiber tanecikleri aktarılarak ayrılır ve kalan karışım süzülür.

YANIT B

SORU 12

Naftalin, kum, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılamaz?

A) Süzme

B) Aktarma

C) Suda çözme

D) Ayırma Hunisi

E) Mıknatıslama

ÇÖZÜM:

Bu karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında nikel tozları ayrılır. Kalan karışım suya atılır. Naftalin su yüzeyinde kalır. Bir spatül yardımıyla aktarılarak karışımdan ayrılır. Kalan karışım süzüldüğünde süzgeç kâğıdında kum kalır. Ayırma hunisi kullanılmaz.

YANIT D

SORU 13

I. Kömürün yanması

II. Odunun talaş haline getirilmesi

III. Camın kırılarak parçalanması

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel değişime örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II

D) I ve III     E) II ve III

ÇÖZÜM:

Kömürün yanması kimyasal bir olaydır. Odunun talaş haline getirilmesi ve camın kırılarak parçalanması fiziksel bir değişimdir.

YANIT E

SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek olarak verilebilir?

A) Suyun donması

B) Şekerin suda çözünmesi

C) Suyun elektrolizi

D) Suyun buharlaşması

E) Etil alkol ile suyun karıştırılması

ÇÖZÜM:

Elektroliz kimyasal bir yöntemdir. Su elektroliz edilirse elementlerine ayrışır.

YANIT C

SORU 15

Element için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Saftır.

B) Homojendir.

C) Belirli basınçta kaynama noktası sabittir.

D) Formülle gösterilir.

E) Belirli koşullarda yoğunluğu sabittir.

ÇÖZÜM:

Elementler sembollerle gösterilir.

YANIT D

SORU 16

Bileşikler için;

I. Homojendir.

II. Belirli basınçta erime ve kaynama noktası ayırt edicidir.

III. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III

D) II ve III     E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

Bileşikler saf ve homojen olup belirli basınçta erime ve kaynama noktalan ayırt edicidir. Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışır.

YANIT E

SORU 17

Karışımların genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırıla- bilirler.

B) Homojen olabilirler.

C) Farklı cins atom veya molekülden oluşmuşlardır.

D) Belirli sembol veya formülleri yoktur.

E) Bileşenleri arasında belirli kütle oranı vardır.

ÇÖZÜM:

Karışımlar, maddelerin rastgele miktarlarda bir araya gelmesiyle oluşur.

YANIT E

SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi madde miktarına bağlı özelliktir?

A) Kütle     B) Öz kütle      C) Öz ısı

D) Çözünürlük     E) Erime noktası

ÇÖZÜM:

Kütle madde miktarına bağlıdır.

YANIT A

Aşağdakilerden hangisi ayırt edici özelliktir?

A) Hacim      B) Eylemsizlik   C) Öz kütle

D) Tanecikli yapı        E) Kütle

ÇÖZÜM:

Öz kütle ayırt edici özelliktir. Hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı ve kütle maddenin ortak özelliklerindendir.

YANIT C

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir